حضور و غیاب MUHU بتن آفریقای جنوبی نمایش

حضور MUHU بتن جنوبی آفریقایی

در 20-11 مه، 2016 در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، آفریقای جنوبی 2016 بتن نشان می دهد برگزار شد، شرکت MUHU در این نمایشگاه شرکت کردند. با پیشرفت “یک کمربند یک جاده” استراتژی ملی، MUHU شرکت است دراز مدت به مشتریان در هشت کشور جهان در آفریقا، از طریق این نمایشگاه به تقویت بیشتر ارتباط با مشتریان آفریقایی، بلکه دوستان جدید، بازار آفریقا و نیازهای مشتری درک جدید و دانستن.