عربستان سعودی جده در مقیاس بزرگ مواد افزودنی بتن خط تولید اتوماتیک

MUHU شرکت عربستان سعودی جده در مقیاس بزرگ مواد افزودنی بتن خط تولید اتوماتیک نصب و راه اندازی کامل شده است.

در در ماه ژوئن سال 2016، MUHU در عربستان سعودی جده در مقیاس بزرگ مواد افزودنی بتن یکپارچه خط نصب و راه اندازی تولید و راه اندازی تکمیل. این خط تولید است که توانایی به تولید نفتالن و پلی کربوکسیلات مواد افزودنی بر اساس در همان زمان. اندازه گیری خوراک پودر به طور خودکار انجام می شود. MUHU تحقیقات مستقل و توسعه در زمینه مواد افزودنی بتن تولید تجهیزات پیشرفته تر است.